PERSONVERNERKLÆRING

 

BAKGRUNN

Excellerate (eller 1. person i flertall) mottar, samler inn, lagrer og bruker opplysninger om deg som enkeltindivid. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi gjør dette, og hvordan du som individ kan forholde deg til vår behandling av dine personopplysninger.
Erklæringen er utarbeidet i henhold til EU’s forordning om personvern (GDPR).

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er all informasjon som entydig kan knyttes til deg som individ. Dette kan være en e-postadresse, telefonnummer, en ytring, et medlemskap, et abonnement eller en oversikt over varer du har kjøpt i en butikk.

VÅRE ROLLER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan opptre som både behandlingsansvarlig og databehandler. Som behandlingsansvarlig vil vi på egen hånd innhente, lagre og bruke personopplysninger, mens vi som databehandler mottar personopplysninger fra våre oppdragsgivere og lagrer og bruker disse slik at vi kan utføre tjenester på vegne av disse. Vi behandler personopplysninger med samme respekt uansett hvilken rolle vi opptrer i.

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er formålene med behandlingen:

 • Å gi deg mest mulig skreddersydd og relevant informasjon når du er i kontakt med oss. Denne kontakten kan foregå ved at du besøker våre nettsider, laster ned elektronisk materiell, mottar nyhetsbrev, får tilbud om kurs, mottar fysisk materiell, etc.
 • Å gi deg en best mulig opplevelse når du er på kurs hos oss
 • Å kontakte deg som representant for en forretningsforbindelse
 • Å vurdere deg som kandidat i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger

Som databehandler av dine personopplysninger lagrer og behandler vi dine personopplysninger på vegne av én eller flere oppdragsgivere. Formålet med behandlingen er da:

 • Å hente inn din vurdering av vår oppdragsgiver gjennom spørreundersøkelse sendt til din kontaktadresse (e-post eller telefon)

 • Å blokkere tilsendelse av spørreundersøkelse på grunnlag av din reservasjon mot slike undersøkelser
 • Å ta imot, kvalitetssikre og legge data inn i systemer som vi tilbyr på vegne av andre databehandlere

PERSONPPLYSNINGER SOM SAMLES INN OG BEHANDLES

Som behandlingsansvarlig samler vi inn og behandler følgende opplysninger:

 • For at du skal kunne abonnere på temaspesifikke nyhetsbrev fra oss, trenger vi å registrere ditt navn, din e-postadresse, samt firmatilknytning og dine interessefelt.
 • Hvis du retter en henvendelse til oss via nettsider eller andre kanaler, trenger vi å registrere din kontaktinformasjon samt navn og annen informasjon vi trenger for å svare deg på henvendelsen.
 • Om du bestiller fysisk eller elektronisk informasjonsmateriell (publikasjoner, rapporter, brosjyrer, etc.), har vi behov for ditt navn, firmatilhørighet, e-post og postadresse. Disse opplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.
 • Når du besøker våre nettsider registrerer vi din unike adresse på internett (IP-adressen til enheten du bruker). Denne adressen forteller ikke hvem du er, men kan brukes til å lokalisere hvilket land, fylke eller by du befinner deg i når du besøker våre nettsider. Sammen med denne adressen lagrer vi adferden din på nettsidene samt tekniske data (som nettleser, skjermoppløsning, etc.), slik at vi kan analysere det generelle bruksmønsteret og optimalisere nettsidene til fordel for våre besøkende.
 • Dersom du på nettsidene gir deg til kjenne gjennom å oppgi e-postadressen din ved f.eks. bestilling av en elektronisk publikasjon, vil vi knytte e-postadressen til din aktivitet på nettstedet. Dette vil gi oss muligheten til å tilby deg publikasjoner, informasjon eller spesielle fordeler tilpasset din adferd på nettstedet og bakgrunn for ditt besøk.
 • I tillegg til at vi henter inn informasjon om bruksmønster nevnt over, vil nettsidene våre lagre noe data på såkalte informasjonskapsler («cookies»). Disse kapslene lagres på enheten du bruker (datamaskin, nettbrett, mobil) og brukes for å huske handlinger og dine preferanser på nettstedet til ditt neste besøk på nettstedet. Slik vil du oppleve at nettstedet har tilpasser seg hvordan du ønsker å bruke nettstedet. Vi har som policy at det i slike kapsler ikke lagres informasjon som kan identifisere deg som person. Du finner ytterligere informasjon om dette under Vår bruk av informasjonskapsler.
 • De fleste nettlesere aksepterer automatisk lagring av informasjonskapsler. Derimot kan du ved å endre i enhetens eller nettleserens innstillinger velge å avvise lagring av slik kapsler, eller kreve samtykke før lagring av ny informasjonskapsel. Innstillingen er å forstå som at du samtykker dersom du uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.
 • Vi innhenter ingen informasjon om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om mindreårige (under 15 år).

I henhold til gjeldende personvernlovgivning vil du alltid, dersom du ikke allerede har gitt ditt samtykke, bli bedt om samtykke når vi lagrer informasjon om deg som beskrevet over. Du kan gjennom å kontakte oss be om å få oversikt over personinformasjon vi lagret om deg, samt å få disse trukket ut og eventuelt slettet hos oss

Som databehandler mottar vi og behandler følgende opplysninger:

 • Navn, e-postadresse, mobilnummer, organisasjonsplassering og firmatilhørighet slik at vi kan opprette deg som bruker i e-læringssystemene vi tilbyr deg og/eller din arbeidsgiver.
 • E-postadresse eller mobilnummer slik at vi kan sende deg spørreundersøkelser. I tillegg kan vi motta data som knytter spørreundersøkelsen til en transaksjon eller relasjon (som f.eks. at du har hatt kontakt med et kundesenter).
 • Navn, e-postadresse, mobilnummer, organisasjonsplassering og firmatilhørighet slik at vi kan tilby deg, og oppdragsgiveren du er tilknyttet, muligheten til å visualisere og analysere resultatene av spørreundersøkelser.

TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med ulike mekanismer for tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til oss med mindre vi har et eksplisitt samtykke fra deg til det.

Vi benytter eksterne aktører med formål å distribuere nyhetsbrev. Vi deler ikke personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre dette formålet.

Vi har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

DATABEHANDLERE OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

Vi har inngått avtale med følgende typer databehandlere:

 • Eloomi AS for drift og leveranse av videoportaler
 • Questback AS for innhenting av data gjennom spørreundersøkelser 
 • Maze AS for innhenting av data gjennom spørreundersøkelser
 • Markedspartner AS for markedsrettede aktiviteter
 • WordPress for drift av nettsider
 • Sosiale media for eksponering av markedskampanjer mot utvalgte grupper av mottakere
 • Ulike leverandører (som HubSpot, Adform, etc) for sporing og analyse av aktivitet på våre nettsider

Våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger for øvrig overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger (GDPR).

Om det skulle skje endringer i hvilke databehandlere vi har avtale med og som har vesentlig betydning for ditt personvern, vil vi varsle deg om dette samt gi deg mulighet til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt.

HVORDAN SIKRER VI OPPLYSNINGENE?

Vi har systemer og rutiner for personvern og beskyttelse av personopplysninger.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev og informasjon fra oss. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement gjennom en link du vil finne i nyhetsbrev du mottar.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

ANDRE BEHANDLINGSANSVARLIGE

Nettstedene våre lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vi har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Her henvises det til personvernerklæringer knyttet til hvert enkelt nettsted.

DINE RETTIGHETER

Alle personer som spør om det har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Du vil finne slik informasjon i denne erklæringen.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss korrigere opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter dine personopplysninger når du gir oss beskjed om det.

Du har rett til å protestere mot behandlingen og eventuelt klage på behandlingen til Datatilsynet i Norge.

HÅNDHEVELSE AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

SAMTYKKE, LOVVALG OG VERNETING

Denne personvernerklæringen gjelder for deg vi har eller har hatt en relasjon til. Vi krever at du aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon

Ved å bruke våre nettsider, tjenester og produkter aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Vi er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på kurs og arrangementer, registrere CV, etc. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert

ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen når vi finner det nødvendig. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres på våre nettsider og vil omfatte informasjon samlet inn både før og etter dette tidspunkt.

GYLDIGHET

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21. oktober 2021 og er gyldig fra dette tidspunkt og inntil videre.

KONTAKT MED OSS

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne erklæringen eller vårt forhold til dine personopplysninger, kan du sende en e-post til personvern@excellerate.no eller sende et brev til

Excellerate AS
Nedre Slottsgate 8
0157 Oslo

 

Go to English version