Segmentering av kunder

Det er et faktum at den eneste måten en bedrift reelt sett kan vokse på, er å vokse sammen med sine kunder. At bedriften selv tar kontroll over hvilke kunder en har og hvilke kunder en ønsker å ha er derfor av stor strategisk viktighet i forhold til bedriftens videre vekstmuligheter.

Hva er problemet i mange bedrifter?
Mange bedrifter overinvesterer i kunder med lav lønnsomhet og underinvesterer i kunder med høy lønnsomhet. De har også et lite bevisst forhold til hvilke produkter, hvilke prismodeller og hvilke betjeningsformater de skal anvende mot ulike kundesegmenter. Konklusjonen er at de fleste bedrifter håndterer og behandler kundene sine på en udifferensiert måte, noe som etter stor sannsynlighet både er svært ressurskrevende og lite lønnsomt.

Hva er segmentering og hvorfor segmentere sine kunder?
Segmentering betyr å splitte kundemassen opp i flere heterogene grupper som hver for seg har visse innbyrdes fellestrekk. Kunder er forskjellige og har ulikt behov og potensial. Målet er å dele kundene inn i segmenter med tilsvarende behov for betjening og som dermed kan ha tilsvarende betjeningskonsept

Strategisk kundesegmentering betyr å ta kontroll over bedriftens fremtid
Strategisk kundesegmentering betyr at bedriften selv identifiserer og får oversikt over hvilken type kunder en har per i dag. Deretter kan man identifisere og beskrive hvilken type kunder bedriften kan vokse (sammen) med i årene fremover. Dette gjelder både bedriftens eksisterende og potensielle kunder.

Vi gir din bedrift et metodisk verktøy og rammeverk for strategisk kundesegmentering
For å kunne gjøre en riktig og fremtidsrettet segmentering av egen kundeportefølje der bedriftens vekst og lønnsomhet er målet, så trenger bedriften et metodisk verktøy og et strategisk rammeverk for å gjøre denne kartleggingsjobben. Excellerate har bred spisskompetanse innen dette fagområdet, og fasiliterer strategiske kundesegmenteringsprosesser for en rekke norske og nordiske virksomheter hvert eneste år.

Hvilken verdi vil en strategisk kundesegmenteringsprosess og et internt rammeverk for kundesegmentering ha for din virksomhet?

  • et gjennomarbeidet fundament og rammeverk for hvordan selskapet skal segmentere og prioritere sine kunder og kundesegmenter
  • et strategisk styringsverktøy for tid – og ressursbruk internt
  • en totaloversikt over hvilke kunder og kundesegmenter som er mest kritisk i forhold til selskapets lønnsomhet og vekstpotensial
  • en totaloversikt over hvilke kunder og kundesegment som er av mindre strategisk betydning på kort og mellomlang sikt
  • et strategisk styringsverktøy i forbindelse med strategiske vurderinger og beslutninger i selskapet, samt hvordan prioritere på operative nivåer
  • en ramme og instruks for hvilke betjeningsformat som skal kommuniseres og etterleves ift. de ulike kundesegmentene
  • være et verktøy for hvordan prioritere og allokere interne ressurser i det daglige
  • økt oversikt, kontroll og styring over selskapets viktigste eksterne ressurs – KUNDENE

Relatert

Guide til gode kundeundersøkelser

E-boken vil hjelpe din bedrift med å identifisere forbedringspotensiale og få satt i gang tiltak for å skape vekst i selskapet.

Medarbeiderundersøkelse

Resultater skapes i samspillet mellom ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som trives, presterer også godt.